کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

کیت تشخیص سریع هلیکوباکتر پیلوری در نمونه مدفوع

H.pylori Stool Antigen rapid test

هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری کوچک مارپیچی شکل است که در سطح معده و دوازدهه زندگی می کند. در علت شناسی انواع بیماری های گوارشی از جمله زخم اثنی عشر و معده، سوء هاضمه و گاستریت فعال و مزمن نقش دارد. هر دو روش تهاجمی و غیر تهاجمی برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دارای علائم بیماری گوارشی استفاده می شود. روش‌های تشخیصی تهاجمی و پرهزینه وابسته به نمونه شامل بیوپسی معده یا اثنی عشر و به دنبال آن آزمایش اوره (احتمالی)، کشت و/یا رنگ‌آمیزی بافت‌شناسی است. یک روش بسیار رایج برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری، شناسایی سرولوژیک آنتی بادی های خاص در بیماران مبتلا به عفونت است. محدودیت اصلی تست سرولوژی عدم توانایی تشخیص عفونت های فعلی و گذشته است. آنتی بادی ممکن است مدت ها پس از ریشه کنی ارگانیسم ها در سرم بیمار وجود داشته باشد. کیت تشخیص سریع آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری و همچنین برای بررسی اثربخشی درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات نشان داده است که بیش از ۹۰ درصد از بیماران مبتلا به زخم اثنی عشر و ۸۰ درصد از بیماران مبتلا به زخم معده به هلیکوباکتر پیلوری مبتلا هستند. این تست یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های مدفوع انسانی است که نتایج را در ۱۰ دقیقه ارائه می دهد. این آزمایش از آنتی بادی های اختصاصی برای آنتی ژن های هلیکوباکتر پیلوری برای تشخیص انتخابی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های مدفوع انسان استفاده می کند.

کیت تشخیص سریع هلیکوباکتر پیلوری

محتویات و لوازم کیت تشخیص سریع هلیکوباکتر پیلوری

 • کاست تست
 • ویال حاوی رقیق کننده نمونه
 • دستورالعمل کاربری کیت تشخیص سریع هلیکوباکتر پیلوری

روش کار کیت تشخیص سریع هلیکوباکتر پیلوری 

  1. قبل از انجام آزمایش اجازه دهید ظرف جمع آوری نمونه کیت تشخیص سریع، نمونه و کنترل به دمای اتاق برسد ۱۵-۳۰ c°
  2. درب ویال بافر رقیق کننده نمونه را باز کنید، سپس اپلیکاتور را به صورت رندوم در نمونه های مدفوع در ۳ ناحیه مختلف فرو ببرید .نمونه ها را مخلوط نکنید .درب ویال را ببندید و تکان دهید تا نمونه به خوبی با بافر ترکیب شودنمونه های جمع آوری شده در صورتی که تا ۱ ساعت پس از آماده سازی مورد استفاده قرار نگیرد، می­تواند به مدت ۶ ماه در دمایc º۲۰- نگهداری شود.

  3. پس از آماده سازي نمونه ها ، بسته بندی آلومینیومی حاوي کاست رپید تست H. Pylori را باز نماييد.

  4. ویال جمع آوری نمونه را به صورت عمودی نگه دارید و درب قطره چکانی ویال بافر رقیق کننده نمونه را جدا کنید، و ۲ قطره پر از نمونه جمع آوری شده (حدود µl80 ) را به چاهک نمونه در محل نمونه (S) اضافه کنید و منتظر بمانید تا خط رنگی تشکیل شود.

  5. نتیجه آزمایش باید بعد از گذشت ۱۰ دقیقه از نمونه گذاری ، مورد خوانش قرار گیرد. پس از گذشت ۱۵ دقیقه نتیجه تست نامعتبر خواهد بود.

تفسیر نتایج کیت تشخیص سریع هلیکوباکتر پیلوری 

 • مثبتدو خط آشـکار می گردد یک خط صــورتی در ناحیه کنترل (C) و خط صورتی دیگر در ناحیه تسـت (T) تشــکیل می شود.
 • توجهشدت رنگ تست در ناحیه (T) ممکن است بسته به غلظت مواد هدف موجود در نمونه متفاوت باشد.
 • حجم ناکافی نمونه، عملکرد نادرست روش، یا انجام تست های منقضی شده محتمل ترین دلایل عدم تشکیل باند کنترل هستند.
 • منفییک خط رنگی صورتی در ناحیه کنترل (C) تشکیل می شود و هیچ خطی در ناحیه تست (T) تشکیل نمی شود.
 • نامعتبر خط کنترل (C) تشــکیل نمیشودحجم ناکافی نمونه یا روش اجراي نادرست آزمایش، شایع ترین علل عدم تشـــکیل خط کنترل (C) میباشدبهتر است مراحل انجام تسـت بازبینی گردد و تسـت را مجددا با یک کاست جدید تکرار کنیددر صورت عدم رفع مشکل، استفاده از کاست تست را متوقف نمایید و بلافاصله با شماره پشـــتیبانی واحد خدمات شرکت سلامت الکترونیک برکت تماس حاصل فرمایید.