کیت های تشخیص سریع سلامت الکترونیک برکت

در کمترین زمان دقیق ترین تست را بدهید.

کیت تشخیص سریع HIV

HIV Rapid Test Kit

کیت تشخیص سریع تروپونینI

Troponin I Rapid Test Kit

کیت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع

H.pylori Stool Antigen rapid test

کیت تشخیص سریع FOB

(iFOB) Fecal Occult Blood Rapid Test

کیت تشخیص سریع هپاتیت B

Hepatitis B Antigen Rapid Test

کیت تشخیص سریع هپاتیت C

Hepatitis C Antigen Rapid Test

کیت تشخیص سریع اعتیاد

Drug rapid test

کیت تشخیص بارداری (بی بی چک)

hCG Pregnancy Rapid Test

 وسایل آزمایش کیت های تشخیص سریع

آشنایی با لوازم جانبی کیت ها

کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چککیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

آزمایش مدفوع

اطلاعات بیشتر
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چککیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

آزمایش ادرار

اطلاعات بیشتر
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چککیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

آزمایش خون

اطلاعات بیشتر
تولید کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

درخواست خرید آنلاین

فرم زیر را تکمیل کنید. کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.