کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

کیت تشخیص سریع تروپونین I

Troponin I Rapid Test Kit

تروپونین یک بیومارکر پروتئین قلبی است که به طور گسترده برای سندرم حاد کرونری استفاده می شود و اهمیت روزافزون آن نیاز فزاینده ای را برای ارزیابی عملکرد تست ها برای اندازه گیری آن در شرایط دنیای واقعی ایجاد می کند.تروپونین یک پروتئین مهار کننده یا تنظیم کننده انقباضی است که بخشـی از یــک کمپلکــس ســه گانــه شــامل تروپونیــنC و تروپونیــن T و تروپونیــن I مــی باشـد. ایـن کمپلکـس سـه گانـه بـه همـراه ترومپومیوزیـن، قسـمت اصلـی فعالیـت ATPase حسـاس بـه کلسـیم اکتومیوزیـن را در عضلات مخطـط اسـکلتی و عضلـه قلبـی تنظیـم مـی کننـد. تروپونیـن (cTnI ) پروتئینـی بـا وزن مولکولـی ۵٫۲۲ kDa مـی باشد. بعــد از ایجــاد صدمــه قلبــی،cTnI ظــرف مــدت ۶-۴ ســاعت پــس از شــروع درد در خـون آزاد مـی شـود. الگـوی بـالا رفتـن cTnI مشـابه MB-CK مـی باشـد؛ بـا ایـن تفــاوت کــه بعــد از ۷۲ ســاعت MB-CK بــه حــد معمــول خــود بــاز مــی گــردد امــا cTnI بـه مـدت ۱۰-۶ روز بـالا مـی مانـد، کـه باعـث ایجـاد یـک فرصـت زمانـی طولانی تــر جهــت تشــخیص صدمــه عضلــه قلــب مــی گــردد. بالاتر بــودن اختصاصیــت تســت تروپونیـن در تشــخیص صدمــه عضلــه قلبـی در شــرایطی ماننــد زمــان هــای قبــل از عمــل جراحــی قلــب، بعــد از دو ماراتــن، و همچنیــن ضربــه بــه قفســه ســینه بررسـی و مشـاهده شـده اسـت. آزاد سـازی cTnI در خـون در سـایر وضعیـت هـای قلبــی از جملــه آنژیــن ناپایــدار، نارســایی احتقانــی قلــب و صدمــه ایســکمیک بــه دنبــال جراحــی بــای پــس نیــز صــورت مــی گیــرد. در حــال حاضــر بــه علــت اختصاصیــت و حساســیت بــالای تروپونیــن I در بافــت قلــب، ایــن تســت تبدیــل بــه محبــوب تریــن بیومارکــر بــرای انفارکتــوس میــوکارد شـده اسـت. تسـت سـریع تروپونیـن Iسلامت الکترونیک برکت یـک آزمایـش سـاده اسـت کـه بـا اسـتفاده از ترکیبـی از ذرات پوشـش داده شـده بـا آنتـی بـادی ضـد cTnI و معـرف نشـانگر قـادر بـه تشـخیص تروپونیـن Iدر نمونه (خـون کامـل، سـرم یـا پلاسما ) بـا حداقـل حـد تشـخیص ng/mL5/0می باشد. این آزمایش را می توان در عرض ۱۰ دقیقه و با حداقل زمان، بدون نیاز به پرسنل ماهر و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته انجام داد.

کیت تشخیص سریع تروپونین I

محتویات و لوازم کیت تشخیص سریع تروپونین I

 • قطره چکان
 • ویال حاوي بافر رقیق کننده نمونه
 • بسته آلومینیومی حاوی کاست و نم گیر
 • دستورالعمل کاربری کیت تشخیص تروپونین I

روش کار کیت تشخیص سریع تروپونین I 

  1. خون کامل را با سوراخ کردن نوک انگشت یا با سوراخ کردن ورید در لوله جمع آوری کنید.نمونه های خون کامل در صورتی که فورا مورد آزمایش قرار نگیرند باید در یخچال (۲ تا ۸ درجه سانتیگرادنگهداری شوند و ظرف ۲۴ ساعت پس از جمع آوری آزمایش شوند.
  2. قبل از انجام آزمایش اجازه دهید ظرف جمع آوری نمونه کیت تشخیص سریع، نمونه و کنترل به دمای اتاق برسد ۱۵-۳۰ c°
  3. پس از آماده سازي نمونه ها ، پوچ آلومینیومی حاوي کاست رپید تست تروپونین را باز نماييد.

  4. چنانچه از خون کامل برای آزمایش استفاده می گردد ، به میزان ۷۵ میکرولیتر و درصورت استفاده از سرم یا پلاسما به میزان ۵۰ میکرولیتر از نمونه های تهیه شده را به (S) چاهک نمونه اضافه کنیدبلافاصله یک قطره (۴۰ میکرولیتربافر رقیق کننده بوسیله پیپت پاستور به چاهک نمونه اضافه کنیدو منتظر بمانید تا خط رنگی تشکیل شود.

  5. نتايج آزمايش را در طي فاصله زماني ۱۰ دقيقه خوانش نماييد.

  6. نتیجه آزمایش باید بعد از گذشت ۱۰ دقیقه از نمونه گذاری ، مورد خوانش قرار گیردپس از گذشت ۱۵ دقیقه نتیجه تست نامعتبر خواهد بود .

تفسیر نتایج کیت تشخیص سریع تروپونین I 

 • مثبتدو خط آشـکار می گردد یک خط صــورتی در ناحیه کنترل (C) و خط صورتی دیگر در ناحیه تسـت (T) تشــکیل می شود.
 • توجهشدت رنگ تست در ناحیه (T) ممکن است بسته به غلظت مواد هدف موجود در نمونه متفاوت باشد.
 • حجم ناکافی نمونه، عملکرد نادرست روش، یا انجام تست های منقضی شده محتمل ترین دلایل عدم تشکیل باند کنترل هستند.
 • منفییک خط رنگی صورتی در ناحیه کنترل (C) تشکیل می شود و هیچ خطی در ناحیه تست (T) تشکیل نمی شود.
 • نامعتبر خط کنترل (C) تشــکیل نمیشودحجم ناکافی نمونه یا روش اجراي نادرست آزمایش، شایع ترین علل عدم تشـــکیل خط کنترل (C) میباشدبهتر است مراحل انجام تسـت بازبینی گردد و تسـت را مجددا با یک کاست جدید تکرار کنیددر صورت عدم رفع مشکل، استفاده از کاست تست را متوقف نمایید و بلافاصله با شماره پشـــتیبانی واحد خدمات شرکت سلامت الکترونیک برکت تماس حاصل فرمایید.